voor leden Stichting WebwinkelKeurhttps://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/

Onze gegevens: Zie ook onze pagina: Contact

Naam: Wankaswinkeltje

Adres: Kuyperlaan 39, 1421 VP Uithoorn

Telefoonnummer : telnr -06- 51 12 82 95 

email: info@wankaswinkeltje.nl

kvk nr 76618560

Btwnr : NL003107697B71

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, aanbiedingen, bestellingen en andere overeenkomsten tussen u (de klant) en Wankaswinkeltje (de ondernemer)

Door het plaatsen van een bestelling geeft u (de koper ) te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Wankaswinkeltje behoudt het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen en/ of aan te passen.

Wij leveren het overeengekomen product als in de omschrijving en afbeelding in de webwinkel. Met de marge dat de leverancier de juiste informatie en afbeelding aan ons heeft gegeven.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle prijzen op de webside zijn onder voorbehoudt van druk en zet fouten geplaatst. Voor de gevolgen van een druk, set of afbeeldingsfout op de webwinkel worden geen aansprakelijkheden aanvaard. Ook kunnen er geen schadevergoedingen worden verkregen op de afbeeldingen, foto s en omschrijvingen of in geval van overmacht.

Op alle in de webwinkel genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleent.

RETOUREN/ HERROEPRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Hierna heeft de consument nog eens 14 dagen de tijd om het artikel naar ons terug te sturen.(binnen 14 dagen aanmelden en daarna nog 14 dagen de tijd om het pakket te retourneren.= totaal 30 dagen. Voor meer informatie kijkt u op onze pagina: Retourneren

Na aanmelden van het retour heb je als winkelier 14 dagen om het orderbedrag inclusief verzendkosten terug te storten.

Graag vooraf melding maken van uw retour via de mail. Met factuurnummer, naam en om welk artikel het gaat. (zodat we weten waarom en wie het gaat).

Retourneren van een artikel kan niet plaatsvinden als het artikel niet meer in nieuwstaat verkeerd. Zoals beschadigingen, haren, vlekken dan kan het artikel niet retour komen. (indien dit wel gebeurd zullen we de kosten voor reparatie e.d. eraf halen indien mogelijk en anders de marktwaarde retour geven (geld).

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitzonderingen:

  • houdbare producten (bijvoorbeeld artikelen die korter dan een maand houdbaar zijn. Zoals sommige honden of kattenvoer Speciaal voor u gemaakte en bestelde artikelen kunnen niet retour. Denk hierbij aan speciaal geborduurde artikelen me uw naam erop. Informeer tijdig bij ons, wanneer u twijfelt. Contact

GARANTIE

Garantie van de leverancier is van toepassing op al onze artikelen.

(met normaal gebruik van het artikel) Deze vervalt als u zelf of een ander het artikel heeft geprobeerd te repareren of als u t gewassen heeft.

PRIVACY

Wij respecteren uw gegevens. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden om uw artikel te versturen en u via mail of telefoon te informeren over uw bestelling. Voor meer informatie kijkt u op onze pagina: Privacy Policy

OVERMACHT.

Overmacht is van toepassing wanneer er onvoorzienbare omstandigheden of gebeurtenissen plaatsvinden.

bijvoorbeeld bij nalatigheid, werkstaking, ziekte personeel, vertraging in transport of technische mankementen aan de webwinkel is Wankaswinkeltje gerechtigd om om bestelling gedeeltelijk of geheel op te schorten om n later termijn te kunnen leveren of te annuleren indien noodzakelijk. In geen geval kan n schade vergoeding verkregen worden.

COPYRIGHT

In geen geval mag er iets (tekst of afbeeldingen) gekopieerd worden van de site zonder onze toestemming.

KLACHT

Mocht u een klant hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via onze mail: info@wankaswinkeltje.nl Wij zullen uw klacht in behandeling nemen. Voor meer informatie over de klachtenregeling bij wanka s winkeltje kijkt u op onze pagina: Uw klacht, goed opgelost

Graag vermelden wat uw naam en adres gegevens zijn, bij uw bestelling en om welk artikel het gaat. De klacht moet binnen 8 weken aan ons kenbaar gemaakt zijn.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten meldt je dit eerst bij Wankaswinkeltje. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (uw klacht goed opgelost).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

AANVULLENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.